Κατηγορίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδικά προγράμματα τεχνικής υποστήριξης

Η πολυετής εξειδικευμένη εμπειρία μας στο τομέα της τεχνικής υποστήριξης Η/Ζ, Αντλιών, Μηχανημάτων, Εργαλείων μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε με αποτελεσματικότητα, ειδικά προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες πελατών μας, όπως αυτές εμφανίζονται κατά περίπτωση.

Η δυνατότητα μας αυτή εφαρμόζεται με εξαιρετική επιτυχία σε περιπτώσεις πελατών με μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων Η/Ζ, όπου το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης σχεδιάζεται με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε περίπτωση και μελετάται τεχνοοικονομικά ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση αποτελεσματικότητας και κόστους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα πλαίσια ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης  εντάσσονται και υποστηρίζονται με αποτελεσματικότητα Η/Ζ και άλλων κατασκευαστών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ